Česky Deutsch English

Technologie tepelného zpracování

Zrealizovaný projekt z fondů EU pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPO

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program: Rozvoj
Ukončení projektu: 2008

V rámci tohoto projektu jsme instalovali dvě nové technologie tepelného zpracování:

  • technologii průběžného žíhání
  • technologii zušlechťování v poklopové peci

Průběžné žíhání

Tato část projektu představuje instalaci nové 24 m dlouhé průběžné žíhací pece, kterou dodala firma Realistic, a.s. jako vítěz výběrového řízení. Pomocí této pece provádíme žíhání na měkko a normalizační žíhání výkovků, přičemž při použití této technologie dosahuje materiál daleko lepší struktury než při klasickém žíhání ve vozových pecích. Nezanedbatelným efektem je také úspora plynu na jeden kilogram žíhaného materiálu což v důsledku znamená i výrazné snížení emisí. Z tohoto pohledu je nová technologie šetrná k životnímu prostředí.

Celý proces tepelného zpracování je řízen počítačem, z čehož plyne i vysoká přesnost při dodržování předepsaných teplotních křivek. Samozřejmostí je možnost tisku těchto křivek dle přání zákazníka.

Zušlechťování v poklopové peci

Z důvodu navýšení našich výrobních kapacit pro zušlechťování výkovků a ostatního materiálu byla postavena nová kalírna. Ohřev materiálu je prováděn v poklopové kalící peci s kapacitou 20t, kterou dodala firma Realistic, a.s. Následné ochlazování je zajišťováno ve dvou kalících lázních s vodou. Z důvodu co nejrychlejšímu přesunu materiálu z prostoru pece do těchto lázní je pro manipulaci používán vysokozdvižný vozík a speciální manipulátory, které spouští materiál do vody. Dodržení požadovaných teplotních je zajištěno automatickým počítačovým řídícím systémem.

Realizací tohoto projektu jsme se stali nezávislými na externích dodavatelích především v oblasti zušlechťování.

To nám umožňuje pružněji reagovat na požadavky zákazníků a zároveň to znamená možnost nabízet výrazně nižší ceny za takto zpracované výkovky.

Z tohoto pohledu hodnotíme tento projekt jako velmi úspěšný.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.